Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Tràmits i gestions  > Certificats  > Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries
 

Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries

Les persones interessades poden sol·licitar a l'Agència Tributària de Catalunya que emeti un certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries derivades dels tributs gestionats per aquest organisme, a efectes d'altres procediments en què les persones sol·licitants tinguin la condició d'interessades (procediments de concessió de subvencions, de contractació pública, etc.).

S’entén que la persona interessada es troba al corrent de les seves obligacions tributàries quan no manté amb l’Agència deutes o sancions tributàries en període executiu, llevat que hagin estat ajornades, fraccionades, o suspeses.


Sol·licitud i recollida dels certificats

Les persones interessades poden sol·licitar el certificat a través de l'adreça de correu electrònic dipositaria.bcn@atc.cat o presentant una sol·licitud a les delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya, les oficines liquidadores o qualsevol oficina de l'OGE, directament o mitjançant persona representant.

L'Administració disposa d'un termini de 20 dies naturals a comptar des de la presentació de la sol·licitud per emetre el certificat corresponent.

La recollida del certificat s'ha de realitzar presencialment. En cas que es porti a terme mitjançant persona representant, cal acreditar la representació mitjançant la documentació següent:

a) El NIF de la persona a nom de la qual s’expedeix el certificat.

b) En cas de persones jurídiques, còpia de l’escriptura pública d’apoderament o un altre document acreditatiu vàlid en dret, i el NIF de la persona apoderada.

c) Autorització signada per la persona interessada i a favor de qui la representa.

 

Efectes i validesa dels certificats

Els certificats emesos tenen una validesa de 3 mesos, quan es refereixen a obligacions no periòdiques, i de 12 mesos, quan es refereix a obligacions periòdiques.

Aquests certificats ténen caràcter informatiu i la persona interessada no pot interposar recurs contra ells, si bé pot manifestar la disconfomitat amb les dades incloses en el contingut del certificat en el termini de 10 dies, mitjançant un escrit dirigit a l’òrgan que l’hagi expedit. A la vista de les proves aportades, l’òrgan emissor  pot procedir a generar un nou certificat en el termini de 10 dies o ratificar l'emès inicialment.

 
Data d'actualització: 16.09.2010