Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Tràmits i gestions  > Bústia de denúncies tributàries
 

Bústia de denúncies tributàries

El frau fiscal minva l’obtenció d’ingressos per finançar els serveis públics, crea desigualtats i perjudica l’activitat i la qualitat de vida dels contribuents complidors. És per això que la identificació de les conductes fraudulentes és un objectiu estratègic principal de tota administració tributària i un deure ciutadà.


Què és una denúncia tributària?

La denúncia tributària és un instrument de col·laboració social voluntària en defensa de  l’interès general, mitjançant el qual es posen en coneixement de l’Administració tributària fets o situacions irregulars que puguin ser constitutius d'infraccions tributàries o tenir transcendència per a l'aplicació dels tributs.

Si teniu sospites fonamentades o indicis que una persona o una empresa evadeix impostos o, d’alguna forma o altra, comet frau fiscal o incompleix les seves obligacions tributàries, podeu fer-ho saber a l’Administració tributària de Catalunya a través d’aquesta bústia de denúncies tributàries. Les denúncies tributàries poden ser anònimes i l’Administració garanteix la confidencialitat del denunciant i de la informació obtinguda.

 

Què es pot denunciar?

Es poden denunciar fets que puguin ser constitutius de frau fiscal i les persones que els puguin haver comès o hi estiguin involucrades. En són exemples:

- Trasllat de residència fictici fora de Catalunya.
- Titularitat oculta de béns i drets patrimonials.
- Béns situats a l'estranger no declarats.
- Canvis de titularitat de béns sense declarar.
- Simulació de  l'afectació de béns a una activitat econòmica o professional.
- Simulació de la condició d'empresari o professional.
- Adquisicions de béns i drets per herència no declarades.
- Adquisicions de béns i drets per donació no declarades.
- Béns declarats per sota del seu valor.
- Estades en establiments turístics no declarades.
- Incorrecta declaració de les dades tributàries facilitades.
- Omissió voluntària de dades que determinen una menor tributació.
- Hereus que romanen ocults que podrien fer-se càrrec d'obligacions tributàries pendents.
- Ocultació de la successió d'empreses dissoltes amb obligacions tributàries pendents.
- Qualsevol altre supòsit constitutiu de frau fiscal.

La denúncia tributària ha de tenir relació amb algun dels impostos que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya (es relacionen al formulari de denúncia).

 

Com ha de ser la denúncia?

Ha de ser fonamentada i ha de concretar o identificar suficientment les persones i els fets denunciats. És convenient, per tant, que la denúncia sigui tant exhaustiva com sigui possible (ha d’incloure el nom complet de la persona o empresa denunciada, i/o el NIF, la seva adreça o lloc on localitzar-lo), descriure àmpliament els fets denunciats i facilitar dades clares i precises sobre els elements més rellevants.

Cal adjuntar, a més, la documentació que es consideri adient, amb una breu descripció de les proves documentals que justifiquen els fets denunciats.

 

Com es presenta?

Es pot presentar per internet a través del formulari, o bé presencialment mitjançant un escrit adreçat a qualsevol oficina tributària de l’Agència Tributària de Catalunya. Si la denúncia es fa a través del formulari en línia, els arxius amb documentació complementària i proves per acreditar els fets denunciats que es poden annexar han de ser de 2 Mb com a màxim.

 
Data d'actualització: 30.09.2015