Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Oficina Virtual
 
Més informació:

Oficina Virtual

L'Oficina Virtual de l'Agència Tributària de Catalunya permet realitzar diferents tràmits telemàticament, sense necessitat de desplaçaments. Per realitzar determinats tràmits cal disposar de certificat digital.

Autoliquidacions

Les autoliquidacions que es poden pagar i presentar telemàticament són:

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Model 600: transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (inclou l’autoliquidació d’arrendaments urbans)
Modalitat de tramitació telemàtica: amb programa d’ajuda

Model 620: Compravenda de determinats mitjans de transport usats
Modalitat de tramitació telemàtica: amb programa d’ajuda

Impost de successions i donacions

Model 660-650: successions
Modalitat de tramitació telemàtica: amb programa d’ajuda

Model 651: donacions
Modalitat de tramitació telemàtica: amb programa d’ajuda

Model 653: consolidació de domini
Modalitat de tramitació telemàtica: amb programa d’ajuda

Model 652: assegurances sobre la vida
Modalitat de tramitació telemàtica: amb programa d’ajuda

Impost sobre les estades en establiments turístics

Model 950: estades en establiments turístics
Modalitat de tramitació telemàtica:
- formulari telemàtic
- programa d’ajuda

Model 940: estades en establiments turístics (creuers)
Modalitat de tramitació telemàtica: formulari telemàtic

Taxa fiscal sobre el joc

Model 040: rifes, tómboles i combinacions aleatòries
Modalitat de tramitació telemàtica: formulari telemàtic

Model 042: apostes
Modalitat de tramitació telemàtica: formulari telemàtic

Model 043: sales de bingo
Modalitat de tramitació telemàtica: confirmació d'esborrany 

Model 044: casinos de joc
Modalitat de tramitació telemàtica: formulari telemàtic 

Model 045: màquines recreatives o d’atzar
Modalitat de tramitació telemàtica: confirmació d'esborrany 

Altres impostos 

Impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques
Model 500
Modalitat de tramitació telemàtica: formulari telemàtic 

Impost sobre els habitatges buits
Model 510
Modalitat de tramitació telemàtica: formulari telemàtic 

Gravamen de protecció civil
Model 900
Modalitat de tramitació telemàtica: es preveu per al gener del 2017, amb formulari telemàtic 

Impost sobre grans establiments comercials
Model 910
Modalitat de tramitació telemàtica: pagament de rebut

Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria
Model 980
Modalitat de tramitació telemàtica: formulari telemàtic 

Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial
Model 990
Modalitat de tramitació telemàtica: formulari telemàtic 

 

Altres tràmits

Amb certificat digital:
• Pagament de liquidacions i rebuts (mitjançant càrrec en compte o targeta bancària)
• Consultar i obtenir un certificat d’estar al corrent de deutes tributaris
• Constituir dipòsits en efectiu (model 226)
• Consultar la disponibilitat de la declaració notarial
• Simulador per a béns immobles

Sense certificat digital:
• Pagament de liquidacions i rebuts (mitjançant targeta bancària)
• Comprovar ingressos tributaris
• Consultar documents electrònics (amb codi CSV inclòs a les diligències i certificats)
• Consultar l’estat del deute en període de recaptació executiva
• Fer ús dels simuladors:
    - Valoració de vehicles
    - Càlcul d’interessos
    - Termini de presentació
    - Simulador per a béns immobles
• Sol·licitar cita prèvia

 

Certificats digitals

Certificats digitals de persona física gratuïts:

- idCAT Mòbil (identificació digital)
- ID-CAT (catCert): http://www.idcat.cat
- DNI electrònic
- Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (CERES)

Més informació sobre certificats (Oficina Virtual)

 

Accés a l'Oficina Virtual

 
Data d'actualització: 16.11.2016