Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Guies  > Renda i patrimoni  > Impost sobre el patrimoni
 

Impost sobre el patrimoni

L'impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava el patrimoni net de les persones físiques, entés com el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals són titulars, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixin el valor d'aquests béns, així com dels deutes i les obligacions personals de les quals hagin de respondre.

L’impost està cedit a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa la llei orgànica 8/2010, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), la llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, i la llei 16/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de Catalunya i de fixació de l’abast i les condicions de la cessió.

El restabliment de l'impost té caràcter temporal, ja que es preveu pels exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014, a declarar respectivament el 2012, 2013, 2014 i 2015.

A Catalunya, per a l'exercici 2011 el mínim exempt de declarar s'ha establert en 700.000 euros, i per als exercicis 2012, 2013 i 2014 en 500.000 euros.  

Data d'actualització: 22.01.2015