Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Guies  > Com fer una donació  > Donació d'un immoble de pares a fills
 

Donació d'un immoble de pares a fills

Guies breus de procediment
La donació d'un immoble de pares a fills està subjecta a l'impost sobre successions i donacions.

Gestions que heu de fer

a) Atorgar una escriptura pública de donació en una notaria.

b) Emplenar el model 651 d'autoliquidació de donacions, que es pot tramitar presencialment o telemàticament. Hi ha un programa d’ajuda que facilita l’emplenament de l’imprès. Consulteu més informació sobre el model, les modalitats de tramitació i les instruccions corresponent.

c) Inscriure la transmissió de l'immoble en el Registre de la Propietat.

 

Quin és el valor que heu de declarar?

Heu de declarar el valor real de l'immoble, ja que l'Administració pot comprovar el valor declarat. Anualment es publica una instrucció per a la comprovació de valors.

Del valor declarat podeu deduir els deutes garantits amb drets reals que recaiguin sobre l'immoble, com ara una hipoteca, sempre que juntament amb l'adquisició assumiu de manera fefaent l'obligació de pagar aquests deutes i en quedi alliberat el deutor anterior.

La base imposable de l'impost la constitueix el valor declarat menys els deutes i les càrregues deduibles legalment.

Per aquest tipus de donació no es practica cap reducció, de manera que la base imposable coincideix amb la base liquidable.

 

Quina quantitat s'ha de pagar?

La quota a ingressar depén de si la transmissió s'ha formalitzat en escriptura pública o no, i del parentiu entre donant i donatari.

Si la donació s'ha formalizado en escriptura pública, i la persona donatària és ascendent (pare, mare, avi, àvia), descendent (fill/a, nét/a) o cònjuge del donant, a l'import donat s'aplica una tarifa especial reduïda per a aquest tipus d'operacions.

Si no es compleix qualsevol dels dos requisits anteriors, s'aplica la tarifa general.

 

On es paga l'impost i es presenta presencialment la documentació?

Si s'opta per fer la tramitació presencialment, el pagament de l'impost s'efectua en qualsevol entitat financera col·laboradora amb la funció recaptatòria de la Generalitat de Catalunya. Vegeu: llista d'entitats col·laboradores.

La presentació es fa a l'oficina tributària competent per gestionar i liquidar l'impost, que és la que correspon a la localitat de l'immoble donat. També hi ha la possibilitat de fer la presentació a qualsevol de les oficines de la xarxa Tributs de Catalunya:

 

 

Quin és el termini de pagament?

El termini per pagar i per presentar la documentació és d'un mes a partir de la data de l'acte o del contracte. Si el termini acaba en dissabte, diumenge o festiu, queda prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

 

Puc demanar cita prèvia per fer l’autoliquidació?

Sí, l’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició de les persones contribuents un servei de cita prèvia per ajudar a confeccionar determinades d’autoliquidacions. Més informació:

 

Exemple d'una donació de pares a fills

El senyor A atorga davant notari, en data 20 de gener de 2008, una escriptura pública en virtut de la qual dóna al seu fill B (35 anys) un habitatge situat a Barcelona, amb un valor declarat als efectes de l'impost de 275.600,00 euros. El valor dels béns i drets que constitueixen el patrimoni del fill abans d'aquesta donació no supera els 402.700,00 euros.

Les passes que cal fer després de l'acte de la donació són les següents:

a) Emplenar l'imprès del model 651.

-Enganxeu les etiquetes identificatives del subjecte passiu, és a dir, les del fill, perquè és qui rep la donació. Si no en teniu, empleneu les caselles corresponents.

-La data de meritació és 20 de gener de 2008.

-Edat: 35 anys; Parentiu: Fill; Grup de parentiu: Grup II; Patrimoni preexistent: inferior a 402.700,00 euros.

-Empleneu l'apartat següent amb les dades del donant. En l'exemple, el pare, ja que és qui dóna l'immoble.

-En el cas que el fill no sigui qui presenta el document, el presentador hi ha de consignar les seves dades.

-Com a valor real dels béns rebuts hi posareu el valor de l'immoble. En aquest cas, 275.600,00 euros.

-No hi ha càrregues ni deutes deduïbles, i aquesta és l'única donació que ha rebut el fill en els últims tres anys.

-La base imposable (casella 7) i la base liquidable (casella 15) coincidiran en l'import, que serà la quantitat rebuda: 275.600,00 €.

-Apliqueu la tarifa reduïda de l'escala de l'impost. És a dir:
Fins a 200.000 € al 5%.......................................... 10.000,00 €
Resta: 75.600 € (275.600 - 200.000) al 7% .............  5.292,00 €
Quota íntegra ........................................................15.292,00 €

-La quota tributària serà la mateixa que la quota íntegra, ja que el coeficient a aplicar segons el patrimoni preexistent i el grau de parentiu és 1,000.

-La quota a ingressar és de 15.292,00 euros.

b) Efectuar l'ingrés i presentar la documentació (còpia primera i simple de l'escriptura i justificant de l'ingrés) a les oficines tributàries.

Amb l'escriptura segellada i la carta de pagament podeu anar al Registre de la Propietat per inscriure el nou titular de l'immoble.

 
Data d'actualització: 26.07.2016