Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Guies  > Com declarar la compra d'un vehicle de segona mà
 

Com declarar la compra d'un vehicle de segona mà

Guies breus de procediment

La compra d'un vehicle de segona mà a un particular està subjecta a l’impost sobre transmissions patrimonials. No obstant això, no hi ha obligació de presentar l'autoliquidació de l'impost en els supòsits següents:

a) Transmissió de ciclomotors.

b) Transmissió de motocicletes, turismes i vehicles tot terreny de deu o més anys d'antiguitat sempre que no es tracti d'un vehicle històric i que el seu valor, determinat d'acord amb el que disposa l'ordre per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables a la gestió de l'impost, sigui inferior a 40.000 euros.


Gestions que heu de fer

a) Emplenar el model d’autoliquidació de l’impost.

b) Ingressar l’import autoliquidat i presentar la documentació del vehicle.

c) Presentar la carta de pagament, junt amb la documentació del vehicle, a la Prefectura provincial de Trànsit, per fer el canvi de la titularitat del vehicle.

 

Models d’autoliquidació

Per autoliquidar l'adquisició d'un vehicle podeu optar entre:

a) El model 627.

És l'imprès més fàcil d'emplenar, però per a la seva utilització cal complir els requisits següents:

a) Es pot utilitzar quan un únic adquirent compra un vehicle de matrícula espanyola. (No serveix per a aeronaus ni embarcacions).

b) La transmissió ha d’estar subjecta a l’impost i no exempta.

c) Per utilitzar aquest model l’autoliquidació no pot ser complementària d’una altra d'anterior, ni es pot presentar fora del termini de pagament.

Aquest imprès es troba disponible únicament en el programa d’ajuda de vehicles.

b) El model 620.

Es pot utilitzar per autoliquidar qualsevol transmissió de mitjans de transport usats: vehicles, embarcacions i aeronaus.

El podeu adquirir a les oficines tributàries, en el programa d'ajuda o en el PDF disponible en aquest portal.

c) El model 629.

Mitjançant el servei d’atenció presencial i personalitzada, a les oficines tributàries us emplenaran i lliuraran el model on s’indiquen les dades de la compravenda.

 

Quin és el valor que heu de declarar?

La base imposable és el preu de compra. No obstant això, cada any una ordre ministerial publica uns preus mitjans de venda, que també podeu utilitzar en funció de la marca, el model, la potència i l'any de matriculació del vehicle (aquesta ordre la podeu trobar a l’apartat de normativa legal). També podeu consultar i fer servir el simulador de valoracions de vehicles per obtenir aquesta valoració.

 

Quin és el tipus impositiu?

El 5%, si la data de compravenda és posterior al 30 de juny de 2010.

 

On es paga l’impost?

L'impost es pot pagar en qualsevol entitat financera col·laboradora amb la funció recaptatòria de la Generalitat de Catalunya (podeu consultar la llista a la pàgina d'Inici).

 

 

 

Cal presentar documentació?

Si de l’autoliquidació no resulta una quota a ingressar positiva, sempre cal presentar la documentació que s'indica més endavant.

 

Quina documentació heu de presentar?

En el cas que calgui presentar documentació (quan el fet imposable resula exempt o no subjecte), jutantament amb l'imprès d’autoliquidació cal aportar:

a) Fotocòpia del NIF de la persona compradora.

b) Fotocòpia del NIF de la persona venedora.

c) Fotocòpia del NIF de la persona que  presenta el document, si no és la mateixa persona interessada.

d) Permís de circulació.

e) Fitxa tècnica del vehicle.

f) Justificant de la ITV.

 

Quin és el termini de pagament?

El termini per pagar i, si cal, presentar la documentació, és d'un mes des de la data de la transmissió. Si el termini acaba en dissabte, queda prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

 

Exemple de tramitació

El senyor A compra el 2 de setembre de 2010 a la senyora B un Ford Capri, model 2.3 V6-S-Ghia, que cubica 2294 cc i té menys d'un any d'antiguitat.

El programa d'ajuda per a l'autoliquidació de la transmissió de vehicles usats facilita l’entrada de les dades per emplenar l’imprès del model 627.

S'ha de consignar la informació següent:

1. La data de la meritació, és la de formalització de l’acte de compravenda; seguint l'exemple, el 2 de setembre de 2010.

2. En l’apartat de subjecte passiu cal posar les dades personals del comprador (A) (també s'hi poden enganxar les etiquetes fiscals que faciliten les oficines tributàries), i en l’apartat de transmitent les dades de la persona venedoradora (B).

3. Dins l’apartat de característiques tècniques del vehicle, s'hi consignen totes les dades que se sol·liciten i que figuren a la fitxa tècnica i al permís de circulació.

4. En l’apartat d’autoliquidació es calcula el total a ingressar que correspon. La base imposable és el valor declarat. Per calcular-lo, podem utilitzar el simulador de valoració. En aquest exemple, per les característiques del vehicle i l’any de matriculació, el valor a declarar són 9.000,00 euros.

5. El tipus de gravamen, en aquest cas, és el 5% (aplicable als fets imposables meritats a partir de l'1 de juliol de 2010).

6. Per tant, seguint l'exemple, la quota a ingressar serà el resultat d'aplicar el tipus impositiu del 5% sobre el valor del vehicle: 450,00 euros.

Un cop emplenat l'imprès i signat el model, es paga l’impost en qualsevol entitat col·laboradora.

Un cop fet l’ingrés, amb la carta de pagament i la documentació del vehicle ja es pot adreçar a la Prefectura provincial de Trànsit per fer el canvi de titularitat.

 
Data d'actualització: 23.06.2010